Wolontariat

Wolontariat to bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka lub całej społeczności, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Warto jednak pamiętać, nie każdy ma predyspozycje odpowiednie do danego rodzaju pracy. Poza tym realizacja wielu zadań wymaga odpowiedniego przygotowania. Dotyczy to szczególnie wolontariatu opiekuńczego.

Zwykle w hospicjum istnieją różne możliwości zaangażowania się do wolontariatu, zarówno w ramach bezpośredniego towarzyszenia chorym dzieciom i ich rodzinom (wolontariat opiekuńczy), jak również pomocy w innych działaniach ośrodka (wolontariat akcyjny).

Wolontariuszem może zostać osoba, która:

 • ma trochę wolnego czasu i chce go podarować innym;
 • czuje potrzebę niesienia pomocy osobom ciężko chorym;
 • chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, opiekuńcze, organizacyjne i inne;
 • chce zdobyć certyfikat wolontariusza i podstawy wiedzy paliatywno-hospicyjnej;
 • pragnie pomagać w organizowaniu działań i akcji charytatywnych na rzecz ośrodka;
 • lubi uczyć się nowych rzeczy i dzielić swoją wiedzą;
 • w przypadku wolontariatu opiekuńczego – jest pełnoletnia lub ukończyła 16 rż. i ma zgodę rodziców lub opiekunów.
Niemal każdy ośrodek paliatywno-hospicyjny opiekujący się nieuleczalnie chorymi dziećmi prowadzi wolontariat. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem w hospicjum dla dzieci, znajdź ośrodek znajdujący się w Twojej okolicy i skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu. Jeśli rozważasz również pomoc pacjentom dorosłym, lista hospicjów znajduje się tutaj.

Wolontariat opiekuńczy

Wolontariusz opiekuńczy w hospicjum dla dzieci to osoba, która niesie bezpośrednią pomoc choremu dziecku oraz jego rodzinie. Do zadań wolontariuszy należy m.in. pomoc podczas karmienia, zabiegów pielęgnacyjnych, ćwiczeń, pomoc w drobnych pracach porządkowych, towarzyszenie: czytanie choremu i jego rodzeństwu książek lub wspólne zabawy, towarzyszenie dzieciom poruszającym się na wózkach podczas spacerów itp. Wolontariusz opiekuńczy jest cennym wsparciem dla zespołu specjalistów hospicjum, pomagając jego członkom w niektórych czynnościach. Aby nim zostać, należy ukończyć specjalistyczny kurs przygotowawczy, składający się z wykładów i praktycznych warsztatów. Kursy takie organizuje wiele hospicjów i trwają one zwykle kilka miesięcy. Podczas kursu kandydat do wolontariatu nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne w opiece nad pacjentem, ale uczy się też form towarzyszenia i rozmowy z chorym i jego rodziną. Umiejętności te są przydatne zarówno w pracy zawodowej (np. u pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych), jak i w życiu prywatnym (np. przy opiece nad chorymi bliskimi).

W przypadku hospicjów domowych, a takich jest większość, wolontariusze odwiedzają podopiecznych w ich domach. Dla rodziny chorego są wówczas nieocenionym wsparciem, pozwalając jej na odrobinę wytchnienia lub zajęcie się innymi obowiązkami. Mogą również pomóc rodzeństwu chorego dziecka, np. w odrabianiu lekcji.

Wolontariat akcyjny

Wolontariusze, którzy nie są pełnoletni lub nie czują się na siłach, by pomagać chorym bezpośrednio, mogą z powodzeniem odnaleźć się w innych zajęciach. Pomagają w pracach biurowych czy w przygotowaniu i wspieraniu realizacji różnorodnych projektów charytatywnych. Akcyjnymi wolontariuszami hospicyjnymi mogą więc być już przedszkolaki, wykonujące papierowe kwiaty wręczane darczyńcom hospicjum czy laurki dla podopiecznych, uczniowie zbierający pieniądze podczas kwest ulicznych, studenci prowadzący strony internetowe hospicjów, profesjonaliści wykonujący bez wynagrodzenia dla hospicjum prace, za które zwykle pobierają opłaty (np. prawnicy, ogrodnicy, tłumacze, kierowcy, malarze itp.) oraz seniorzy, dedykujący swoją wiedzę, życiowe doświadczenie i wolny czas na rzecz ośrodka.

Wolontariusz akcyjny wykonuje prace wspomagające codzienne funkcjonowanie hospicjum. Jego zaangażowanie jest szczególnie przydatne podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych. Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i zaproszeń, przygotowywanie i przeprowadzenie akcji, szukanie sponsorów – to tylko przykłady czynności wykonywanych przez wolontariuszy przy okazji takich akcji. Mogą pomóc także w spokojniejszych okresach funkcjonowania hospicjum czy wspierającego go stowarzyszenia, poprzez prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie kandydatów do wolontariatu, pomoc w pracach administracyjnych, utrzymywanie kontaktów z rodzinami pacjentów, rozsyłanie podziękowań darczyńcom. Zobacz, co może robić wolontariusz akcyjny.

Prawa i obowiązki wolontariusza

Prawa

Prawa wolontariusza wynikają z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należą do nich:

 • prawo wolontariusza do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz prawo do dostępu do tych informacji,
 • prawo wolontariusza do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • prawo wolontariusza do odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
 • prawo wolontariusza do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń,
 • prawo wolontariusza do odbywania podróży służbowych na koszt korzystającego (hospicjum) oraz do zwolnienia korzystającego z tego obowiązku,
 • prawo wolontariusza do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń albo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w zależności od okresu, na który zostało zawarte porozumienie z wolontariuszem),
 • prawo wolontariusza do otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, które określa co najmniej zakres świadczeń wolontariusza,
 • prawo wolontariusza do potwierdzenia na piśmie treści porozumienia.

Obowiązki

Obowiązki wolontariusza nie zostały w sposób bezpośredni i jednoznaczny określone w przepisach prawa. Mogą one wynikać z różnych aktów prawnych i są związane z czynnościami, które wolontariusz wykonuje na rzecz korzystającego (hospicjum). Każda placówka może również ustalić obowiązki wolontariusza w treści porozumienia lub w ustalonym przez siebie regulaminie.

Porozumienie zawarte pomiędzy wolontariuszem i hospicjum, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowi zobowiązanie do realizacji przez wolontariusza zawartych w nim wzajemnych uzgodnień dotyczących m.in. zakresu zadań i czasu ich realizacji.

Jeśli wolontariusz w hospicjum uczestniczy w opiece nad pacjentami, to źródłem jego obowiązków będzie ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przewiduje ona zwłaszcza:

 • obowiązek wolontariusza poszanowania intymności i godności pacjenta,
 • obowiązek wolontariusza poszanowania prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności,
 • obowiązek wolontariusza zachowania w tajemnicy informacji związanych z chorym, a uzyskanych w związku z wykonywaniem świadczeń,
 • obowiązek wolontariusza uwzględnienia zgody lub sprzeciwu pacjenta na udział wolontariusza w opiece nad nim lub na wykonywanie poszczególnych czynności,
 • obowiązek przestrzegania pozostałych praw pacjenta.

Źródło: www.fundacjahospicyjna.pl

end faq